Przejdź do treści

Konkurs – regulamin

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Utwór na weselu ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Kino CZAR Danuta Ostrowska ul. Targowa 5 44-300 Wodzisław Śląski zarządzających Dybiec Travel

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage Dybiec Travel & Wedding – Magical Day & Holidays w dniach od 28.09.2023 do 15.10.2023 godzina 20.00  

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem KINO CZAR Danuta Ostrowska

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

  1. Zapoznać się z regulaminem dybiectravel.com/konkurs/
  2. OBSERWOWAĆ fanpage Dybiec Travel & Wedding – Magical Day & Holidays
  3. Napisać w komentarzu jakiego utworu nie może zabraknąć na weselu
  4. Oznaczyć w komentarzu z kim przyjedzie na Majorkę jeśli wygra
  5. Udostępni i zadba o jak największą liczbę lajków.

§ 4

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest 7 dniowy pobyt w apartamencie https://dybiectravel.com/Magda

na Majorce w ustalonym terminie pomiędzy listopadem 2023 a marcem 2024.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje 2 osobową komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja w dniu 15 .10.2023 roku o godzinie 20.00 i o 21.00 ogłosi zwycięzcę na fanpage Dybiec Travel & Wedding – Magical Day & Holidays

3. Zwycięzcą będzie osoba, która będzie miała najwięcej lajków pod swoim komentarzem w poście konkursowym na FB w dniu 15.10.2023 o godzinie 20.00

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną massangerem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

5. Zwycięzca zobowiązany jest do końca października 2023 ustalić termin rezerwacji apartamentu  w którym wygrał pobyt, kontaktując się przez massengera Dybiec Travel & Wedding – Magical Day & Holidays

6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydane na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres info@dybiectravel.com Organizatora od dnia losowania i nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data otrzymania maila

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji mailem.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. oferta „regulamin konkursu” na fanpage Dybiec TravelDybiec Travel & Wedding – Magical Day & Holidays

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna w zakładce dybiectravel.com/konkurs

W imieniu organizatora :

Krzysztof Dybiec

1 komentarz do “Konkurs – regulamin”

  1. Witam , w październiku 2022 spędziliśmy ( wraz z mężem) cudowny czas na Majorce. Najmilej wspominamy przepiękne zatoczki w Cala 'Or ! To jest poprostu Raj na Ziemi ️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *